NETForVBA

NETForVBA là thư viện lập trình COM (component object model) xây dựng dựa trên nền tảng Microsoft .NET Framework, giúp bạn tạo nên những ứng dụng tuyệt vời bằng ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic for Applications).

Mạnh mẽ

NetForVBA mang đến cho bạn sức mạnh của .NET Framework để tạo ra các hàm, tính năng, phần mềm mạnh mẽ bằng ngôn ngữ VBA.

Tập trung cho MS Office

NetForVBA tập trung phát triển cho các phần mềm văn phòng Microsoft Office như Excel, Word, Access, PowerPoint, ...

Code VBA thuần

Tất cả code là VBA. Khi dùng NetForVBA, bạn không nhất thiết phải biết thêm ngôn ngữ lập trình khác.