Báo giá

Thư viện này được triển khai theo mô hình Freemium: miễn phí các tính năng thông thường, chỉ thu phí các tính năng cao cấp.

Tất cả các tính năng hiện tại đang Miễn phí.

Bảng báo giá chi tiết theo tính năng

Tính năng Miễn phí
Bản PRO
(đang cập nhật)
Ghi chú
Các control cơ bản
Form, Label, TextBox, Button, TreeView, ListView, ListBox, ComboBox, CheckBox, Timer, ProgressBar, TabControl, WebBrowser, ...
Các class cơ bản
Dictionary, HashSet, List, ClipBoard, WebClient, Html, RegEx, Security, font, convert, Image, Bitmap, Icon, GDI+, ...
Lập trình giao tiếp qua mạng LAN
Kết nối dữ liệu thông qua mạng LAN nội bộ.
Tạo các cửa sổ TaskPane
Các tính năng khác được cập nhật hàng tuần ...